اگه یکم روی این زبونمون (دزفولی)دقیق بشیم میفهمیم خیلی قابلیت‌های بزرگی داره. گاهی احساس می کنم برای بیان بعضی از اتفاقات و احساسات زبون فارسی کم میاره.
مثلاً چطور میتونید احساس نهفته در جمله‌ی
"دلُم سُس کورد" delom soss koord
رو به فارسی برگردونید؟
یا مثلاً جمله‌ی
"وایه دلت درومه؟
". Vayah delett ddroomm-a
یا شدت و حدت مستتر در کلمات 
"تلقس، telagh-ghess
تیچس، tiches
شیقس" shegh-ghess
رو در کدوم کلمه‌ی فارسی سراغ دارید؟
کدوم زبانه که برای نوع بارش بارون اینقدر توصیف ارائه بده؟... 
"شلق لقی، 
تیپی دحسی،
تیپ تیپ، 
نیف نیف،
تیپی قلوپی؛
دم اسبی و..."
همین چیزاس که منو شیفته‌ی خودش کرده!
خواهشمندیم دزفولی را پاس بدارید...
از طرف یک دزفولی...