خنده بهر لب که عیان می شود

گر که بُوَد پیر، جوان می شود

خنده کند دور، ز تن درد را

خنده کُنَد سرخ، رخِ زرد را